12260.htm

CÍMSZÓ: Jászárokszállás

SZÓCIKK: Jászárokszállás, nagyk. Jász-Nagykun-Szolnok vm. 13.616 lak. A (kongr.) hitközség 1852. alakult. 1890-ig a jászberényi rabbisághoz tartozott, azután lett önálló hitközség. Első elöljárói Strasser Lipót, Schwarc Sámuel, Friedrich Mór és Schweiger Mátyás voltak. A hitközség temploma 1858. épült a tagok önkéntes adományaiból. 1872-ben nyílt meg a hitközség népiskolája. Intézményei: a Chevra Kadisa, a nőegylet, a szegényház és a rituális fürdő. A hitközség területéről származik Balassa Jenő (l. o.) a Vígszínház pár év előtt elhunyt kiváló művésze. A hitközség tagjai közül a társadalmi életben Katona Gyula orvos, Donáth Lipót ügyvéd és Friedrich Márton kereskedő hitközségi elnök visznek szerepet, nagyobb ipari vállalkozást néhai Schwarc Ármin létesített, akinek téglagyára kb. 100 munkást foglalkoztat. A hitközség történetével Herbert János: J. nagyközség monográfiája c. könyve foglalkozik részletesen. A hitközség évi költségvetése 7000 pengő, melynek egy részét szociális és filantropikus célokra fordítja. A hitközség lélekszáma 185, a családok száma 52, adót 60-an fizetnek. Foglalkozás szerint: 42 kereskedő, 3 ügyvéd, 1 munkás, 3 orvos, 1 magántisztviselő és 7 iparos. A hitközségnek a világháborúban részt vett 35 tagja közül 1 esett el. A hitközség mai vezetősége : Friedrich Márton elnök, Weisz Adolf alelnök, Berger Lajos pénztárnok, Meisler Ignác és Künsztler Fülöp gondnokok, Katona Gyula és Donáth Lipót ülnökök. A rabbiállás betöltetlen.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2260. címszó a lexikon => 406. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12260.htm

CÍMSZÓ: Jászárokszállás

SZÓCIKK: Jászárokszállás, nagyk. Jász-Nagykun-Szolnok vm. 13.616 lak. A kongr. hitközség 1852. alakult. 1890-ig a jászberényi rabbisághoz tartozott, azután lett önálló hitközség. Első elöljárói Strasser Lipót, Schwarc Sámuel, Friedrich Mór és Schweiger Mátyás voltak. A hitközség temploma 1858. épült a tagok önkéntes adományaiból. 1872-ben nyílt meg a hitközség népiskolája. Intézményei: a Chevra Kadisa, a nőegylet, a szegényház és a rituális fürdő. A hitközség területéről származik Balassa Jenő l. o. a Vígszínház pár év előtt elhunyt kiváló művésze. A hitközség tagjai közül a társadalmi életben Katona Gyula orvos, Donáth Lipót ügyvéd és Friedrich Márton kereskedő hitközségi elnök visznek szerepet, nagyobb ipari vállalkozást néhai Schwarc Ármin létesített, akinek téglagyára kb. 100 munkást foglalkoztat. A hitközség történetével Herbert János: J. nagyközség monográfiája c. könyve foglalkozik részletesen. A hitközség évi költségvetése 7000 pengő, melynek egy részét szociális és filantropikus célokra fordítja. A hitközség lélekszáma 185, a családok száma 52, adót 60-an fizetnek. Foglalkozás szerint: 42 kereskedő, 3 ügyvéd, 1 munkás, 3 orvos, 1 magántisztviselő és 7 iparos. A hitközségnek a világháborúban részt vett 35 tagja közül 1 esett el. A hitközség mai vezetősége : Friedrich Márton elnök, Weisz Adolf alelnök, Berger Lajos pénztárnok, Meisler Ignác és Künsztler Fülöp gondnokok, Katona Gyula és Donáth Lipót ülnökök. A rabbiállás betöltetlen.

12260.ht

CÍMSZÓ Jászárokszállá

SZÓCIKK Jászárokszállás nagyk Jász-Nagykun-Szolno vm 13.61 lak kongr hitközsé 1852 alakult 1890-i jászberény rabbiságho tartozott azutá let önáll hitközség Els elöljáró Strasse Lipót Schwar Sámuel Friedric Mó é Schweige Mátyá voltak hitközsé templom 1858 épül tago önkénte adományaiból 1872-be nyíl me hitközsé népiskolája Intézményei Chevr Kadisa nőegylet szegényhá é rituáli fürdő hitközsé területérő származi Balass Jen l o Vígszínhá pá é előt elhuny kivál művésze hitközsé tagja közü társadalm életbe Katon Gyul orvos Donát Lipó ügyvé é Friedric Márto keresked hitközség elnö viszne szerepet nagyob ipar vállalkozás néha Schwar Ármi létesített akine téglagyár kb 10 munkás foglalkoztat hitközsé történetéve Herber János J nagyközsé monográfiáj c könyv foglalkozi részletesen hitközsé év költségvetés 700 pengő melyne eg részé szociáli é filantropiku célokr fordítja hitközsé lélekszám 185 családo szám 52 adó 60-a fizetnek Foglalkozá szerint 4 kereskedő ügyvéd munkás orvos magántisztvisel é iparos hitközségne világháborúba rész vet 3 tagj közü eset el hitközsé ma vezetőség Friedric Márto elnök Weis Adol alelnök Berge Lajo pénztárnok Meisle Igná é Künsztle Fülö gondnokok Katon Gyul é Donát Lipó ülnökök rabbiállá betöltetlen

12260.h

CÍMSZ Jászárokszáll

SZÓCIK Jászárokszállá nagy Jász-Nagykun-Szoln v 13.6 la kong hitközs 185 alakul 1890- jászberén rabbiságh tartozot azut le önál hitközsé El elöljár Strass Lipó Schwa Sámue Friedri M Schweig Máty volta hitközs templo 185 épü tag önként adományaibó 1872-b nyí m hitközs népiskoláj Intézménye Chev Kadis nőegyle szegényh rituál fürd hitközs területér származ Balas Je Vígszính p elő elhun kivá művész hitközs tagj köz társadal életb Kato Gyu orvo Doná Lip ügyv Friedri Márt kereske hitközsé eln viszn szerepe nagyo ipa vállalkozá néh Schwa Árm létesítet akin téglagyá k 1 munká foglalkozta hitközs történetév Herbe Jáno nagyközs monográfiá köny foglalkoz részletese hitközs é költségveté 70 peng melyn e rész szociál filantropik célok fordítj hitközs lélekszá 18 család szá 5 ad 60- fizetne Foglalkoz szerin keresked ügyvé munká orvo magántisztvise iparo hitközségn világháborúb rés ve tag köz ese e hitközs m vezetősé Friedri Márt elnö Wei Ado alelnö Berg Laj pénztárno Meisl Ign Künsztl Fül gondnoko Kato Gyu Doná Lip ülnökö rabbiáll betöltetle

12260.

CÍMS Jászárokszál

SZÓCI Jászárokszáll nag Jász-Nagykun-Szol 13. l kon hitköz 18 alaku 1890 jászberé rabbiság tartozo azu l öná hitközs E elöljá Stras Lip Schw Sámu Friedr Schwei Mát volt hitköz templ 18 ép ta önkén adományaib 1872- ny hitköz népiskolá Intézmény Che Kadi nőegyl szegény rituá für hitköz területé szárma Bala J Vígszín el elhu kiv művés hitköz tag kö társada élet Kat Gy orv Don Li ügy Friedr Már keresk hitközs el visz szerep nagy ip vállalkoz né Schw Ár létesíte aki téglagy munk foglalkozt hitköz történeté Herb Ján nagyköz monográfi kön foglalko részletes hitköz költségvet 7 pen mely rés szociá filantropi célo fordít hitköz léleksz 1 csalá sz a 60 fizetn Foglalko szeri kereske ügyv munk orv magántisztvis ipar hitközség világháború ré v ta kö es hitköz vezetős Friedr Már eln We Ad aleln Ber La pénztárn Meis Ig Künszt Fü gondnok Kat Gy Don Li ülnök rabbiál betöltetl

12260

CÍM Jászárokszá

SZÓC Jászárokszál na Jász-Nagykun-Szo 13 ko hitkö 1 alak 189 jászber rabbisá tartoz az ön hitköz elölj Stra Li Sch Sám Fried Schwe Má vol hitkö temp 1 é t önké adományai 1872 n hitkö népiskol Intézmén Ch Kad nőegy szegén ritu fü hitkö terület szárm Bal Vígszí e elh ki művé hitkö ta k társad éle Ka G or Do L üg Fried Má keres hitköz e vis szere nag i vállalko n Sch Á létesít ak téglag mun foglalkoz hitkö történet Her Já nagykö monográf kö foglalk részlete hitkö költségve pe mel ré szoci filantrop cél fordí hitkö léleks csal s 6 fizet Foglalk szer keresk ügy mun or magántisztvi ipa hitközsé világhábor r t k e hitkö vezető Fried Má el W A alel Be L pénztár Mei I Künsz F gondno Ka G Do L ülnö rabbiá betöltet

1226

CÍ Jászároksz

SZÓ Jászárokszá n Jász-Nagykun-Sz 1 k hitk ala 18 jászbe rabbis tarto a ö hitkö elöl Str L Sc Sá Frie Schw M vo hitk tem önk adománya 187 hitk népisko Intézmé C Ka nőeg szegé rit f hitk terüle szár Ba Vígsz el k műv hitk t társa él K o D ü Frie M kere hitkö vi szer na vállalk Sc létesí a tégla mu foglalko hitk történe He J nagyk monográ k foglal részlet hitk költségv p me r szoc filantro cé ford hitk lélek csa fize Foglal sze keres üg mu o magántisztv ip hitközs világhábo hitk vezet Frie M e ale B pénztá Me Küns gondn K D üln rabbi betölte