14849.htm

CÍMSZÓ: Szilágyi

SZEMÉLYNÉV: Szilágyi Géza

SZÓCIKK: "Szilágyi Géza, író és hirlapíró, szül. Budapesten 1875. Jogi tanulmányokat végzett, doktorátust és ügyvédi oklevelet szerzett. 1895-ben az Élet c. folyóiratba kezdett dolgozni, majd több napilap belmunkatársa lett. 1903-1919-ig Az Újság helyettes szerkesztője volt és Aegrotus név alatt irta cikkeit. Sok könyve jelent meg, amelyek közül a legnevezetesebbek: Lepel nélkül; Erkölcsrajzoknak nevezett karcolatok (1907); Könyvek és emberek (irodalmi tanulmányok 1912); Ez Pest (1913), amelyben metsző gúnnyal írt meg epizódokat a főváros életéből. A háború mellől (1915); Fantasztikus szerelmek ; Menny, pokol, háborít; Az ördög nyája (1917); Vitustánc ; Nagy Napóleon és kis barátnője (1919 és 1920). Prózai munkáiban sokszor groteszk fantáziával és humorral nézi az életet. Működése javát költeményei teszik. Első kötete: Tristia (1896). Verseinek merész hangja új volt a magyar költészetben és az akkor még fiatal Ady Eadrére is mély hatást gyakorolt. Sz.-t verseinek túlmerész kifejezéseiért pörbefogták. Szerelmi lírájának legjava: Holt vizeken (1903) és Neked irtam c. köteteiben jelent meg (1911). 1927-ben megje­ lent Szó és könny c. kötetében férfias lírája már átcsap az epikába. Sok bibliai vonatkozású költeményt írt, részleteket fordított a Prédikátor és Jób Könyvéből. A Nemzeti Színház 1911. előadta Lenkei Henrikkel együtt írt Májusi fagy c. drámáját. Szerkesztette a Figyelő és Szivárvány c. folyóiratokat. E lexikon munkatársa."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4849. címszó a lexikon => 850. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14849.htm

CÍMSZÓ: Szilágyi

SZEMÉLYNÉV: Szilágyi Géza

SZÓCIKK: Szilágyi Géza, író és hirlapíró, szül. Budapesten 1875. Jogi tanulmányokat végzett, doktorátust és ügyvédi oklevelet szerzett. 1895-ben az Élet c. folyóiratba kezdett dolgozni, majd több napilap belmunkatársa lett. 1903-1919-ig Az Újság helyettes szerkesztője volt és Aegrotus név alatt irta cikkeit. Sok könyve jelent meg, amelyek közül a legnevezetesebbek: Lepel nélkül; Erkölcsrajzoknak nevezett karcolatok 1907 ; Könyvek és emberek irodalmi tanulmányok 1912 ; Ez Pest 1913 , amelyben metsző gúnnyal írt meg epizódokat a főváros életéből. A háború mellől 1915 ; Fantasztikus szerelmek ; Menny, pokol, háborít; Az ördög nyája 1917 ; Vitustánc ; Nagy Napóleon és kis barátnője 1919 és 1920 . Prózai munkáiban sokszor groteszk fantáziával és humorral nézi az életet. Működése javát költeményei teszik. Első kötete: Tristia 1896 . Verseinek merész hangja új volt a magyar költészetben és az akkor még fiatal Ady Eadrére is mély hatást gyakorolt. Sz.-t verseinek túlmerész kifejezéseiért pörbefogták. Szerelmi lírájának legjava: Holt vizeken 1903 és Neked irtam c. köteteiben jelent meg 1911 . 1927-ben megje­ lent Szó és könny c. kötetében férfias lírája már átcsap az epikába. Sok bibliai vonatkozású költeményt írt, részleteket fordított a Prédikátor és Jób Könyvéből. A Nemzeti Színház 1911. előadta Lenkei Henrikkel együtt írt Májusi fagy c. drámáját. Szerkesztette a Figyelő és Szivárvány c. folyóiratokat. E lexikon munkatársa.

14849.ht

CÍMSZÓ Szilágy

SZEMÉLYNÉV Szilágy Géz

SZÓCIKK Szilágy Géza ír é hirlapíró szül Budapeste 1875 Jog tanulmányoka végzett doktorátus é ügyvéd oklevele szerzett 1895-be a Éle c folyóiratb kezdet dolgozni maj töb napila belmunkatárs lett 1903-1919-i A Újsá helyette szerkesztőj vol é Aegrotu né alat irt cikkeit So könyv jelen meg amelye közü legnevezetesebbek Lepe nélkül Erkölcsrajzokna nevezet karcolato 190 Könyve é embere irodalm tanulmányo 191 E Pes 191 amelybe metsz gúnnya ír me epizódoka főváro életéből hábor mellő 191 Fantasztiku szerelme Menny pokol háborít A ördö nyáj 191 Vitustán Nag Napóleo é ki barátnőj 191 é 192 Próza munkáiba sokszo grotesz fantáziáva é humorra néz a életet Működés javá költeménye teszik Els kötete Tristi 189 Verseine merés hangj ú vol magya költészetbe é a akko mé fiata Ad Eadrér i mél hatás gyakorolt Sz.- verseine túlmerés kifejezéseiér pörbefogták Szerelm lírájána legjava Hol vizeke 190 é Neke irta c köteteibe jelen me 191 1927-be megj len Sz é könn c kötetébe férfia líráj má átcsa a epikába So biblia vonatkozás költemény írt részleteke fordítot Prédikáto é Jó Könyvéből Nemzet Színhá 1911 előadt Lenke Henrikke együt ír Május fag c drámáját Szerkesztett Figyel é Szivárván c folyóiratokat lexiko munkatársa

14849.h

CÍMSZ Szilág

SZEMÉLYNÉ Szilág Gé

SZÓCIK Szilág Géz í hirlapír szü Budapest 187 Jo tanulmányok végzet doktorátu ügyvé oklevel szerzet 1895-b Él folyóirat kezde dolgozn ma tö napil belmunkatár let 1903-1919- Újs helyett szerkesztő vo Aegrot n ala ir cikkei S köny jele me amely köz legnevezetesebbe Lep nélkü Erkölcsrajzokn neveze karcolat 19 Könyv ember irodal tanulmány 19 Pe 19 amelyb mets gúnny í m epizódok fővár életébő hábo mell 19 Fantasztik szerelm Menn poko háborí örd nyá 19 Vitustá Na Napóle k barátnő 19 19 Próz munkáib soksz grotes fantáziáv humorr né élete Működé jav költemény teszi El kötet Trist 18 Versein meré hang vo magy költészetb akk m fiat A Eadré mé hatá gyakorol Sz. versein túlmeré kifejezéseié pörbefogtá Szerel líráján legjav Ho vizek 19 Nek irt köteteib jele m 19 1927-b meg le S kön kötetéb férfi lírá m átcs epikáb S bibli vonatkozá költemén ír részletek fordíto Prédikát J Könyvébő Nemze Szính 191 előad Lenk Henrikk együ í Máju fa drámájá Szerkesztet Figye Szivárvá folyóiratoka lexik munkatárs

14849.

CÍMS Szilá

SZEMÉLYN Szilá G

SZÓCI Szilá Gé hirlapí sz Budapes 18 J tanulmányo végze doktorát ügyv okleve szerze 1895- É folyóira kezd dolgoz m t napi belmunkatá le 1903-1919 Új helyet szerkeszt v Aegro al i cikke kön jel m amel kö legnevezetesebb Le nélk Erkölcsrajzok nevez karcola 1 Köny embe iroda tanulmán 1 P 1 amely met gúnn epizódo fővá életéb háb mel 1 Fantaszti szerel Men pok hábor ör ny 1 Vitust N Napól barátn 1 1 Pró munkái soks grote fantáziá humor n élet Működ ja költemén tesz E köte Tris 1 Versei mer han v mag költészet ak fia Eadr m hat gyakoro Sz versei túlmer kifejezései pörbefogt Szere lírájá legja H vize 1 Ne ir kötetei jel 1 1927- me l kö köteté férf lír átc epiká bibl vonatkoz költemé í részlete fordít Prédiká Könyvéb Nemz Szín 19 előa Len Henrik egy Máj f drámáj Szerkeszte Figy Szivárv folyóiratok lexi munkatár

14849

CÍM Szil

SZEMÉLY Szil

SZÓC Szil G hirlap s Budape 1 tanulmány végz doktorá ügy oklev szerz 1895 folyóir kez dolgo nap belmunkat l 1903-191 Ú helye szerkesz Aegr a cikk kö je ame k legnevezeteseb L nél Erkölcsrajzo neve karcol Kön emb irod tanulmá amel me gún epizód főv életé há me Fantaszt szere Me po hábo ö n Vitus Napó barát Pr munká sok grot fantázi humo éle Műkö j költemé tes köt Tri Verse me ha ma költésze a fi Ead ha gyakor S verse túlme kifejezése pörbefog Szer líráj legj viz N i kötete je 1927 m k kötet fér lí át epik bib vonatko költem részlet fordí Prédik Könyvé Nem Szí 1 elő Le Henri eg Má drámá Szerkeszt Fig Szivár folyóirato lex munkatá

1484

CÍ Szi

SZEMÉL Szi

SZÓ Szi hirla Budap tanulmán vég doktor üg okle szer 189 folyói ke dolg na belmunka 1903-19 hely szerkes Aeg cik k j am legnevezetese né Erkölcsrajz nev karco Kö em iro tanulm ame m gú epizó fő élet h m Fantasz szer M p háb Vitu Nap bará P munk so gro fantáz hum él Műk költem te kö Tr Vers m h m költész f Ea h gyako vers túlm kifejezés pörbefo Sze lírá leg vi kötet j 192 köte fé l á epi bi vonatk költe részle ford Prédi Könyv Ne Sz el L Henr e M drám Szerkesz Fi Szivá folyóirat le munkat