15322.htm

CÍMSZÓ: Vívás

SZÓCIKK: Vívás. A magyar vívósport tekintélyes arányban zsidókat is számít legjobbjai közé. Fuchs Jenő tőzsdetitkár 1908. olimpiai kiküldetésben részesült. A magyar vívók ezen a világbajnoki versenyen Londonban megsemmisítő fölénnyel győ­tek és Fuchs Jenő lett a világbajnok. A legközelebbi olimpiászon 1912. Stockholmban újra Fuchs szerezte meg a magyar színeknek a világbajnokságot. 1924. a párisi oliinpiásszal kapcsolatosan a vívószövetsóg Fuchs kiküldetését megtagadta, amiért visszavonult a versenyzéstől. Gombos Sándor orvos 1923. a legjobb vívók között harmadiknak érkezett be a Hősök Emlékversenyén. 1926-ban Budapesten Európa-bajnokságát nyerte meg. 1927-ben Vichyben megismétli a győzelmet. Ő az első magyar vívó, aki kétszeres Európa­bajnokságot nyert. Petschauer Attila kereskedő 1922. a középiskolai diákversenyen tűnt fel. 1928-ban megnyerte a Hősök Emlékversenyét, ami a «legjobb magyar kardvívó» címmel jár. Az amszterdami olimpiászon összes ellenfeleit legyőzte és ő szerezte meg a döntő győzelmet a magyar csapatnak. Az egyéni kardvívás világbajnokságában a második helyet szerezte meg. Garai János 1922. megnyerte a magyar és 1925. Osztendében az Európa-bajnokságot. Az amszterdami olimpiászon a kard csapatversenyben a magyar vívók egyike volt. A háború előtt számottevő sikereket értek el: Kovács Andor és Kovács György. A vívóélet szervező területén tevékeny­kedtek: Hajdu Marcel, Werkner Lajos, Domony Móric, Schwartz Tibor, Fodor József, Pick Jenő, Beck József, Lehner Artur és Sötér Gyula. A vívómesterek között is akad két jónevű zsidó mester. Fodor Károly (megh- 1926.) vívóterme évtizedeken át a vívók gyülekező helye volt. Róna Árminnak sok jó tanítványa dolgozik a különböző egyesületekben.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5322. címszó a lexikon => 955. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15322.htm

CÍMSZÓ: Vívás

SZÓCIKK: Vívás. A magyar vívósport tekintélyes arányban zsidókat is számít legjobbjai közé. Fuchs Jenő tőzsdetitkár 1908. olimpiai kiküldetésben részesült. A magyar vívók ezen a világbajnoki versenyen Londonban megsemmisítő fölénnyel győ­tek és Fuchs Jenő lett a világbajnok. A legközelebbi olimpiászon 1912. Stockholmban újra Fuchs szerezte meg a magyar színeknek a világbajnokságot. 1924. a párisi oliinpiásszal kapcsolatosan a vívószövetsóg Fuchs kiküldetését megtagadta, amiért visszavonult a versenyzéstől. Gombos Sándor orvos 1923. a legjobb vívók között harmadiknak érkezett be a Hősök Emlékversenyén. 1926-ban Budapesten Európa-bajnokságát nyerte meg. 1927-ben Vichyben megismétli a győzelmet. Ő az első magyar vívó, aki kétszeres Európa­bajnokságot nyert. Petschauer Attila kereskedő 1922. a középiskolai diákversenyen tűnt fel. 1928-ban megnyerte a Hősök Emlékversenyét, ami a legjobb magyar kardvívó címmel jár. Az amszterdami olimpiászon összes ellenfeleit legyőzte és ő szerezte meg a döntő győzelmet a magyar csapatnak. Az egyéni kardvívás világbajnokságában a második helyet szerezte meg. Garai János 1922. megnyerte a magyar és 1925. Osztendében az Európa-bajnokságot. Az amszterdami olimpiászon a kard csapatversenyben a magyar vívók egyike volt. A háború előtt számottevő sikereket értek el: Kovács Andor és Kovács György. A vívóélet szervező területén tevékeny­kedtek: Hajdu Marcel, Werkner Lajos, Domony Móric, Schwartz Tibor, Fodor József, Pick Jenő, Beck József, Lehner Artur és Sötér Gyula. A vívómesterek között is akad két jónevű zsidó mester. Fodor Károly megh- 1926. vívóterme évtizedeken át a vívók gyülekező helye volt. Róna Árminnak sok jó tanítványa dolgozik a különböző egyesületekben.

15322.ht

CÍMSZÓ Vívá

SZÓCIKK Vívás magya vívóspor tekintélye arányba zsidóka i számí legjobbja közé Fuch Jen tőzsdetitká 1908 olimpia kiküldetésbe részesült magya vívó eze világbajnok versenye Londonba megsemmisít fölénnye győ­te é Fuch Jen let világbajnok legközelebb olimpiászo 1912 Stockholmba újr Fuch szerezt me magya színekne világbajnokságot 1924 páris oliinpiássza kapcsolatosa vívószövetsó Fuch kiküldetésé megtagadta amiér visszavonul versenyzéstől Gombo Sándo orvo 1923 legjob vívó közöt harmadikna érkezet b Hősö Emlékversenyén 1926-ba Budapeste Európa-bajnokságá nyert meg 1927-be Vichybe megismétl győzelmet a els magya vívó ak kétszere Európa­bajnokságo nyert Petschaue Attil keresked 1922 középiskola diákversenye tűn fel 1928-ba megnyert Hősö Emlékversenyét am legjob magya kardvív címme jár A amszterdam olimpiászo össze ellenfelei legyőzt é szerezt me dönt győzelme magya csapatnak A egyén kardvívá világbajnokságába másodi helye szerezt meg Gara Jáno 1922 megnyert magya é 1925 Osztendébe a Európa-bajnokságot A amszterdam olimpiászo kar csapatversenybe magya vívó egyik volt hábor előt számottev sikereke érte el Kovác Ando é Kovác György vívóéle szervez területé tevékeny­kedtek Hajd Marcel Werkne Lajos Domon Móric Schwart Tibor Fodo József Pic Jenő Bec József Lehne Artu é Söté Gyula vívómestere közöt i aka ké jónev zsid mester Fodo Károl megh 1926 vívóterm évtizedeke á vívó gyülekez hely volt Rón Árminna so j tanítvány dolgozi különböz egyesületekben

15322.h

CÍMSZ Vív

SZÓCIK Vívá magy vívóspo tekintély arányb zsidók szám legjobbj köz Fuc Je tőzsdetitk 190 olimpi kiküldetésb részesül magy vív ez világbajno verseny Londonb megsemmisí fölénny győ­t Fuc Je le világbajno legközeleb olimpiász 191 Stockholmb új Fuc szerez m magy színekn világbajnokságo 192 pári oliinpiássz kapcsolatos vívószövets Fuc kiküldetés megtagadt amié visszavonu versenyzéstő Gomb Sánd orv 192 legjo vív közö harmadikn érkeze Hős Emlékversenyé 1926-b Budapest Európa-bajnokság nyer me 1927-b Vichyb megismét győzelme el magy vív a kétszer Európa­bajnokság nyer Petschau Atti kereske 192 középiskol diákverseny tű fe 1928-b megnyer Hős Emlékversenyé a legjo magy kardví címm já amszterda olimpiász össz ellenfele legyőz szerez m dön győzelm magy csapatna egyé kardvív világbajnokságáb másod hely szerez me Gar Ján 192 megnyer magy 192 Osztendéb Európa-bajnokságo amszterda olimpiász ka csapatversenyb magy vív egyi vol hábo elő számotte sikerek ért e Ková And Ková Györg vívóél szerve terület tevékeny­kedte Haj Marce Werkn Lajo Domo Móri Schwar Tibo Fod Józse Pi Jen Be Józse Lehn Art Söt Gyul vívómester közö ak k jóne zsi meste Fod Káro meg 192 vívóter évtizedek vív gyüleke hel vol Ró Árminn s tanítván dolgoz különbö egyesületekbe

15322.

CÍMS Ví

SZÓCI Vív mag vívósp tekintél arány zsidó szá legjobb kö Fu J tőzsdetit 19 olimp kiküldetés részesü mag ví e világbajn versen London megsemmis fölénn győ­ Fu J l világbajn legközele olimpiás 19 Stockholm ú Fu szere mag színek világbajnokság 19 pár oliinpiáss kapcsolato vívószövet Fu kiküldeté megtagad ami visszavon versenyzést Gom Sán or 19 legj ví köz harmadik érkez Hő Emlékverseny 1926- Budapes Európa-bajnoksá nye m 1927- Vichy megismé győzelm e mag ví kétsze Európa­bajnoksá nye Petscha Att keresk 19 középisko diákversen t f 1928- megnye Hő Emlékverseny legj mag kardv cím j amszterd olimpiás öss ellenfel legyő szere dö győzel mag csapatn egy kardví világbajnokságá máso hel szere m Ga Já 19 megnye mag 19 Osztendé Európa-bajnokság amszterd olimpiás k csapatverseny mag ví egy vo háb el számott sikere ér Kov An Kov Györ vívóé szerv terüle tevékeny­kedt Ha Marc Werk Laj Dom Mór Schwa Tib Fo Józs P Je B Józs Leh Ar Sö Gyu vívómeste köz a jón zs mest Fo Kár me 19 vívóte évtizede ví gyülek he vo R Ármin tanítvá dolgo különb egyesületekb

15322

CÍM V

SZÓC Ví ma vívós tekinté arán zsid sz legjob k F tőzsdeti 1 olim kiküldeté részes ma v világbaj verse Londo megsemmi fölén gy F világbaj legközel olimpiá 1 Stockhol F szer ma színe világbajnoksá 1 pá oliinpiás kapcsolat vívószöve F kiküldet megtaga am visszavo versenyzés Go Sá o 1 leg v kö harmadi érke H Emlékversen 1926 Budape Európa-bajnoks ny 1927 Vich megism győzel ma v kétsz Európa­bajnoks ny Petsch At keres 1 középisk diákverse 1928 megny H Emlékversen leg ma kard cí amszter olimpiá ös ellenfe legy szer d győze ma csapat eg kardv világbajnokság más he szer G J 1 megny ma 1 Osztend Európa-bajnoksá amszter olimpiá csapatversen ma v eg v há e számot siker é Ko A Ko Gyö vívó szer terül tevékeny­ked H Mar Wer La Do Mó Schw Ti F Józ J Józ Le A S Gy vívómest kö jó z mes F Ká m 1 vívót évtized v gyüle h v Ármi tanítv dolg külön egyesületek

1532SZÓ V m vívó tekint ará zsi s legjo tőzsdet oli kiküldet része m világba vers Lond megsemm fölé g világba legköze olimpi Stockho sze m szín világbajnoks p oliinpiá kapcsola vívószöv kikülde megtag a visszav versenyzé G S le k harmad érk Emlékverse 192 Budap Európa-bajnok n 192 Vic megis győze m kéts Európa­bajnok n Petsc A kere középis diákvers 192 megn Emlékverse le m kar c amszte olimpi ö ellenf leg sze győz m csapa e kard világbajnoksá má h sze megn m Oszten Európa-bajnoks amszte olimpi csapatverse m e h számo sike K K Gy vív sze terü tevékeny­ke Ma We L D M Sch T Jó Jó L G vívómes k j me K vívó évtize gyül Árm tanít dol külö egyesülete